Den pedagogiska kopplingen

I våra ändrade styrdokument för grundskolan står det bl. a ”att eleverna ska kunna använda och förstå digitala verktyg och medier och att de ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.” På detta sätt när eleverna får söka i flera olika källor för att hitta nå kunskap, så lär sig eleverna källkritik och kan själva producera det som ska skrivas på nätet. Dessutom följer vi läroplanen och de kursplaner som finns-på ett integrerat sätt.

Här följer några exempel;

I läroplanen för geografi  står det bl.a. i det centrala innehållet

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 Kemi  om vattnets egenskaper och kretslopp och tre faser.

  • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Biologi:

  • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi.
  • Enkla fältstudier och experiment.

 Samhällskunskap :

” Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt”

Källa: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Vi är övertygade om att man har en eller flera mottagare av det man skriver eller på annat sätt producerar, så känns det också roligare och viktigare. Att få resons på något man dessutom lärt sig känns meningsfullt och vi pedagoger får följa med på vägen!